Strona główna Blog Zmiany w VAT w 2019 r.- czego dotyczą i na co należy się przygotować?

Zmiany w VAT w 2019 r.- czego dotyczą i na co należy się przygotować?W związku z podpisaniem przez Prezydenta w dniu 24 maja 2019 r. nowelizacji ustawy o VAT, podatników czekają istotne zmiany. Jak podkreśla Ministerstwo, celem regulacji jest konsekwentne uszczelnianie systemu VAT oraz ochrona podatników przed uczestnictwem w tzw. karuzelach VAT. Jedną z najistotniejszych przewidywanych zmian jest wprowadzenie Rejestru Podatników.

Resort Finansów planuje uruchomienie ogólnodostępnego rejestru podatników VAT już od 1 września 2019 r. Obowiązkiem firm będzie dokonywanie płatności, wynikających z wystawionych przez podatnika faktur, na rachunek bankowy wskazany przez niego w rejestrze. W sytuacji wpłaty na inny rachunek, przepisy przewidują odpowiedzialność solidarną za kwotę podatku VAT. Przepis ten dotyczy transakcji powyżej 15 tysięcy złotych. Sankcji będzie można uniknąć, pod warunkiem złożenia zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek spoza rejestru do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury, w terminie 3 dni od zlecenia przelewu. Przepisy dotyczące odpowiedzialności solidarnej nie dotyczą transakcji, w których zastosowany został mechanizm podzielonej płatności.

Co więcej, jeżeli płatność zostanie dokonana na rachunek inny niż wskazany w rejestrze, podatnik nie będzie mógł jej zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Jeżeli jednak płatność zostanie zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu w którym została dokonana, podatnik w tej części zmniejszy koszt uzyskania przychodu albo w przypadku braku takiej możliwości zostaną one zwiększone.

Powyższe rozwiązania nie znajdą zastosowania, jeżeli podatnik wykonał przelew na niewłaściwy rachunek i w terminie 3 dni od jego zlecenia, zawiadomił naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury.

Wykaz będzie prowadzony przez szefa KAS na stronie BIP Ministerstwa Finansów. Dostęp do danych zawartych w wykazie będzie możliwy także za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

Zmiany wchodzą w życie z dniem 1 września 2019 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących kosztów uzyskania przychodu i odpowiedzialności solidarnej, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.