Strona główna Aktualności i artykuły Wniesienie majątku do fundacji rodzinnej bez podatku- pierwsze interpretacje podatkowe dotyczące fundacji rodzinnej

Wniesienie majątku do fundacji rodzinnej bez podatku- pierwsze interpretacje podatkowe dotyczące fundacji rodzinnejChoć fundacja rodzinna funkcjonuje w polskiej rzeczywistości prawnej niecałe dwa miesiące, można już odnotować pierwsze interpretacje indywidualne na temat związanych z nią kwestii podatkowych.

Przykładem jest wydana dnia 19 czerwca 2023 roku interpretacja indywidualna Dyrektora KIS, o sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.284.2023.3.JŚ. Organ rozpatrzył w niej sytuację wnioskodawcy, zamierzającego założyć fundację rodzinną i wnieść do niej przysługujące mu akcje polskiej spółki akcyjnej. Efektem czynności byłoby uzyskanie przez fundację rodzinną statusu akcjonariusza tejże spółki.

W związku z opisanymi zamierzeniami, wnioskodawca sformułował do organu pytanie:

Czy wniesienie przez Wnioskodawcę Składników majątkowych, w szczególności Akcji, do Fundacji w celu pokrycia funduszu założycielskiego Fundacji będzie powodować powstanie po Jego stronie dochodu (przychodu) w Polsce z tytułu przeniesienia własności Składników majątkowych, w szczególności Akcji na Fundację?

Wnioskodawca stanął na stanowisku, że opisana czynność wniesienia majątku do fundacji nie spowoduje powstania po jego stronie dochodu (przychodu) z tytułu przeniesienia na rzecz fundacji rodzinnej własności składników majątkowych, w szczególności akcji spółki akcyjnej.

Z tak zaprezentowanym stanowiskiem wnioskodawcy zgodził się Dyrektor KIS.

Punkt ciężkości argumentacji organu zasadził się na stwierdzeniu, że w zamian za wniesiony do fundacji rodzinnej majątek, fundator nie otrzymuje żadnego ekwiwalentu. Oczywiście, fundator-beneficjent fundacji może zostać wyznaczony do otrzymywania okresowych wypłat od fundacji, jednakże świadczenia te nie będą pełnić funkcji ww. ekwiwalentu. Fundator, wnosząc do fundacji swój majątek nie otrzyma w zamian żadnych udziałów, certyfikatów lub innych instrumentów prawnych, które dawałyby mu tytuł prawny do wniesionego do fundacji majątku lub do otrzymania od fundacji innego rodzaju świadczeń (innego niż świadczenia z tytułu statusu beneficjenta) i które podlegałyby dziedziczeniu.

Powyższe stwierdzenie doprowadziło organ do konkluzji, że wniesienie udziałów do fundacji rodzinnej nie będzie miało charakteru odpłatnego zbycia udziałów, opodatkowanego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy PIT. Co nadto, wniesienie składników majątku nie będzie także spełniało dyspozycji art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy PIT, gdyż przepis ten dotyczy opodatkowania wartości wkładu w przypadku wniesienia do spółki albo do spółdzielni wkładu niepieniężnego, a fundacja nie ma charakteru spółki ani spółdzielni w rozumieniu przepisów ustawy PIT. Nie znajdzie też zastosowania art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy PIT (przychody z innych źródeł). Dyrektor KIS wprost bowiem wskazał w tym zakresie, że z powstaniem przychodów z innych źródeł związanych z działaniem fundacji rodzinnej będziemy mieli do czynienia w przypadku otrzymania:

  • przez beneficjenta świadczenia wypłacanego przez Fundację lub
  • przez fundatora, beneficjenta lub spadkobiercę fundatora mienia przekazanego w związku z jej rozwiązaniem.

Wzmocnieniem stanowiska Dyrektora KIS podzielającego stanowisko wnioskodawcy było słuszne spostrzeżenie, że obowiązujące przepisy nie wskazują, aby w momencie wniesienia przez fundatora do fundacji rodzinnej składników majątku na pokrycie funduszu założycielskiego dochodziło do powstania przychodu po stronie fundatora.

W konsekwencji wydanej interpretacji, za w pełni uzasadnione należy uznać zapatrywanie, według którego wniesienie majątku do fundacji rodzinnej jest neutralne podatkowo nie tylko dla fundacji rodzinnej, ale i dla wnoszących ten majątek fundatorów.