Strona główna Blog Ulga VAT na złe długi – ważny wyrok TSUE

Ulga VAT na złe długi – ważny wyrok TSUE15 października 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii europejskiej (TSUE) wydał wyrok w sprawie polskiej ulgi na nieściągalne wierzytelności w VAT (C-335/19).

Z wyroku tego wynika, że pomimo brzmienia przepisów polskiej ustawy o VAT, skorzystać z ulgi na złe długi można również wtedy, gdy dłużnik znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego/likwidacyjnego. Ponadto Trybunał stwierdził, że niezgodne z zasadami unijnymi było również wprowadzenie wymogu w zakresie statusu dłużnika jako zarejestrowanego podatnika VAT czynnego.  Według TSUE formalności jakie muszą spełnić przedsiębiorcy, aby skorzystać z prawa do obniżenia podstawy opodatkowania VAT powinny ograniczać się do wykazania, że po zawarciu transakcji zapłata części lub całości wynagrodzenia nie zostanie otrzymana. Mało tego, pośrednio z wyroku wynika, że również 2-letni okres „przedawnienia” prawa do ulgi jest niezgodny z przepisami unijnymi.

Trybunał uznał, że ograniczenia wynikające z polskich przepisów są zbyt daleko idące. Co istotne, Trybunał jasno stwierdził, że treść dyrektywy jest na tyle jasna i jednoznaczna, że możliwe jest stosowanie jej z pominięciem przepisów krajowych. Wyrok TSUE daje zatem możliwość pominięcia niezgodnych z dyrektywą warunków ulgi na złe długi. Wykładnia TSUE zaprezentowana w ww. Wyroku może być również zastosowana do rozliczeń sprzed wydania Wyroku.

Można zatem rozważyć dochodzenie zwrotu podatku jeżeli posiadają Państwo istotne kwoty nieuregulowanych należności i nie skorzystali Państwo z ulgi na złe długi z powodu niewypełnienia warunków do zastosowania ulgi (szczególnie w zakresie statusu VAT nabywcy, czy też faktu, iż był on w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w likwidacji).

Wobec tego warto dokonać przeglądu nieuregulowanych wierzytelności. W tym zakresie, można rozważyć analizę wykraczającą także ponad przewidziany przepisami prawa dwuletni termin na skorzystanie z ulgi na złe długi.

Należy mieć także na uwadze, że wyrok TSUE daje możliwość wznowienia postępowań już zakończonych, przy czym tutaj kluczowe jest jak najszybsze podjęcie działań, ze względu na ograniczenia terminowe – jeden miesiąc od dnia opublikowania orzeczenia TSUE (dotychczas nie został opublikowany).

W razie zainteresowania tym tematem bądź pytań dotyczących wyroku, zapraszamy do kontaktu.