Strona główna Blog Tarcza antykryzysowa – projekt ustawy

Tarcza antykryzysowa – projekt ustawyUkazał się projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zwany także jako tzw. Tarcza Antykryzysowa. Przygotowaliśmy dla Państwa skrócone zestawienie zmian, które mogą okazać się niezwykle ważne dla ratowania swojego przedsiębiorstwa oraz miejsc pracy. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o konsultację. Korzystając z okazji życzymy Państwu dużo zdrowia oraz spokoju ducha w tych trudnych czasach. Wierzycy, że poprzez wspólne działania damy radę i wszystko powróci do normalności.

Oto lista najważniejszych założeń tzw. Tarczy Antykryzysowej:

 1. Dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników, objętych przestojem ekonomicznym w następstwie wystąpienia COVID-19.

Obniżone przez pracodawcę wynagrodzenie przestojowe (nie więcej niż o 50%, ale nie niższe niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę), będzie mogło zostać dofinansowane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

 1. Dofinansowanie do wynagrodzeń po ograniczeniu wymiaru czasu pracy dla przedsiębiorców, u których doszło do spadku obrotów gospodarczych.

Przy wystąpieniu spadku obrotów gospodarczych (ustawodawca przedstawia szczególne warunki, które zakwalifikują sytuację przedsiębiorcy jako spadek obrotów gospodarczych w rozumieniu projektu ustawy), przedsiębiorcy będą mogli ograniczyć wymiar czasu pracy o 20 %, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie będzie mogło być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Takie wynagrodzenie będzie mogło być dofinansowane przez państwo do wysokości jego połowy, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie. 

 1. Zmiana terminu opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

Końcowy termin wniesienia opłaty projekt ustala na dzień 30 czerwca 2020 roku.

 1. Zwolnienia od podatku od nieruchomości.

Dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, organy samorządu terytorialnego będą mogły wprowadzić zarówno zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, jak i przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do 30 września 2020 r. 

 1. Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z projektem, zwolnione od podatku od czynności cywilnoprawnych będą umowy pożyczki zawierane do dnia 31 sierpnia 2020 r., jeżeli biorącym pożyczkę będzie przedsiębiorca, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 

 1. Dofinansowanie do wynagrodzeń w przypadku spadku obrotów gospodarczych dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców.

Starosta będzie mógł zawrzeć z mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą umowę na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników, oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (ustawodawca przedstawia szczególne warunki, które zakwalifikują sytuację przedsiębiorcy jako spadek obrotów gospodarczych w rozumieniu projektu ustawy).

Wysokość dofinansowania będzie uzależniona od wielkości spadku obrotów przedsiębiorcy.

Dofinansowanie będzie mogło zostać przyznane na:

  1. 6 miesięcy – w przypadku mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców,
  2. 3 miesięcy – w przypadku średnich przedsiębiorców. 
 1. Dofinansowanie od starosty dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną.

Starosta będzie mógł zawrzeć z przedsiębiorcą będącym osobą fizyczną, niezatrudniającym pracowników, umowę na dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (ustawodawca przedstawia szczególne warunki, które zakwalifikują sytuację przedsiębiorcy jako spadek obrotów gospodarczych w rozumieniu projektu ustawy).

Wysokość dofinansowania będzie uzależniona od wielkości spadku obrotów przedsiębiorcy. 

 1. Jednorazowa pożyczka od starosty na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy.

Projekt zapowiada również możliwość udzielenia ze środków Funduszu Pracy jednorazowej pożyczki na pokrycie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy w wysokości 5 tys. zł na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy z 6 miesięcznym okresem karencji, z możliwością umorzenia w przypadku niezmniejszenia stanu zatrudnienia.

9. Dopuszczenie zmian w umowach kredytowych mikro-, małych i średnich przedsiębiorców w zakresie warunków i terminów płatności bez jednoczesnego pogorszenia ich sytuacji finansowej.

 1. Umożliwienie pracodawcom bardziej elastycznych zasad ustalania pracownikom czasu pracy i modyfikacji warunków zatrudnienia w celu zachowania miejsc pracy.

Projekt zakłada, że u pracodawcy, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 i który nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r., możliwe będzie ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku dobowego i tygodniowego, wprowadzenie systemu równoważnego czasu pracy bez konieczności spełnienia przesłanek z Kodeksu pracy.

 1. Zawieszenie obowiązku wykonywania okresowych badań lekarskich. Prawo wykonywania badań wstępnych i okresowych u lekarzy innych specjalizacji.

W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, od dnia ogłoszenia danego stanu, zawiesza się obowiązek wykonywania okresowych badań lekarskich. Tym samy pracodawca może dopuścić do pracy pracownika bez takiego aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwskazań do pracy na określonym stanowisku.

Jednocześnie ustawodawca chce wprowadzić możliwość przeprowadzenia badania i wydania orzeczenia lekarskiego wstępnego i kontrolnego w przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia tych badań (lekarza medycyny pracy) przez innego lekarza.

 1. Przesunięcie obowiązku utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w średnich przedsiębiorstwach na 1 października 2020 r. 
 1. Projekt ustawy stanowi, że na przedsiębiorcę nie będzie naliczana opłata prolongacyjna od składek należnych za okres od 1 stycznia 2020 roku, w przypadku odroczenia terminu płatności należności z tytułu składek lub rozłożenia płatności na raty, jeśli osoba uprawniona złoży odpowiedni wniosek w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz w okresie 30 dni po odwołaniu tych stanów.
 1. Przedsiębiorca może ubiegać się o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, składając odpowiedni wniosek. Świadczenia będą przyznawane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na pokrycie wynagrodzenia dla pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy w związku z wystąpieniem COVID-19. Z tego samego funduszu przysługują przedsiębiorcy środki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników. Ustawa zastrzega jednak, że pracodawca ubiegający się o powyższe dofinansowanie nie może zalegać w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r.
 1. Projekt ustawy przewiduje, że przedsiębiorca będzie mógł się ubiegać o świadczenia postojowe, składając odpowiedni wniosek, jeśli w związku z pojawieniem się COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności gospodarczej a przedsiębiorca nie zawiesił działalności gospodarczej lub zawiesił ją nie wcześniej niż 1 lutego 2020 roku.
 1. Opiekunowi zwolnionemu od obowiązku wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat lub osobą niepełnosprawną, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy przez okres 14 dni. Ustawa zastrzega, że rada ministrów może wydłużyć ten okres.
 1. Zaliczki na podatek dochodowy

Zgodnie z projektem, planowane jest odroczenie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pobranych w marcu oraz kwietniu wynagrodzeń do dnia 1 czerwca 2020 roku.

 1. Straty

Podatnicy, którzy poniosą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, zyskają możliwość jednorazowego odliczenia straty (nie więcej niż 5 mln zł) poniesionej w 2020 r. od dochodu z działalności uzyskanego w 2019 r., jeżeli w 2020 r. osiągną przychody niższe o co najmniej 50 proc. w porównaniu do 2019 r.

 1. Darowizny

Zgodnie z projektem, możliwe będzie dokonanie odliczenia od dochodu (przychodu) darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19 – odliczeniu będą podlegały darowizny przekazane podmiotom wykonującym działalność leczniczą, a także przekazane Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.

 1. Podatek od przychodów z budynków

Nastąpi przedłużenie do dnia 20 lipca 2020 roku zapłaty podatku od przychodów z budynków za miesiące marzec-maj 2020 roku.

 1. Złe długi

Zgodnie z projektem, odstępuje się od stosowania przepisów dotyczących tzw. złych długów wobec podatnika będącego dłużnikiem, o ile jego przychody są mniejsze o co najmniej 50 proc.

 1. Podatek od sprzedaży detalicznej

Nastąpi odroczenie podatku od sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2021 roku.

 1. Nowy plik JPK_VAT

Nastąpi przesunięcie z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r. obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT.

 1. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Zgodnie z projektem nastąpi przesunięcie – o 3 miesiące, tj. z 13 kwietnia na 13 lipca 2020 roku – terminu obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy).

 1. Informacja o cenach transferowych

Nastąpi przedłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych do 30 września 2020 roku.

 1. Interpretacje indywidualne

Zgodnie z projektem w przypadku wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej – złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie ustawy, a także złożonych po tym dniu – trzymiesięczny termin na wydanie interpretacji, o którym mowa w Ordynacji podatkowej przedłuża się o 3 miesiące.

 1. Klasyfikacja CN

Obecnie towary i usługi na potrzeby VAT są identyfikowane za pomocą PKWiU. Od 1 kwietnia 2020 roku towary miały być identyfikowane na podstawie Nomenklatury Scalonej (CN). Zgodnie z projektem termin ten zostanie jednak wydłużony do dnia 1 lipca 2020 roku.

 1. Nowa matryca stawek VAT

Ministerstwo Finansów zdecydowało się przesunąć termin wprowadzenia nowej matrycy stawek podatku VAT do dnia 1 lipca 2020 roku.

 

Przypominamy też, że cały czas istnieje możliwość korzystania z istniejących dotychczas instrumentów, które mogą poprawić sytuację gospodarczą przedsiębiorców takich jak:

  • odroczenie terminu zapłaty podatku,
  • rozłożenie na raty podatku,
  • umorzenie podatku, zaległości podatkowej bądź odsetek od niej,
  • korekta przychodu związana z nieotrzymaniem zapłaty od kontrahenta na podstawie nowych przepisów, które weszły w życie 1 stycznia 2020 r,
  • zaliczenie nieściągalnej wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów (po spełnieniu określonych warunków) – w przypadku wierzytelności, których nie dotyczą przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2020 r.,
  • korekta VAT w przypadku wierzytelności nieściągalnych.