Strona główna Blog Stałe dostawy z magazynu należy uznać za dostawy ciągłe – NSA potwierdza stanowisko naszej Kancelarii.

Stałe dostawy z magazynu należy uznać za dostawy ciągłe – NSA potwierdza stanowisko naszej Kancelarii.W jednym z najnowszych orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 sierpnia 2020 r., sygn. akt: I FSK 1848/17, Sąd stwierdził, że jeżeli z umowy ramowej zawartej między stronami wynika, że dostawy towarów będą powtarzać się w określonych terminach, oznacza to, że będą one miały charakter ciągły. Obowiązek podatkowy w VAT powstanie więc wraz z końcem każdego okresu rozliczeniowego, którego dotyczy płatność.

Wyrok definitywnie podważa zakwestionowane przez podatnika stanowisko Organu, który utrzymywał, że przez sprzedaż o charakterze ciągłym należy rozumieć tylko taką sprzedaż, która odbywa się bez przerwy oraz dla której nie można wyodrębnić oddzielnych dostaw i ich realizacji w danej dacie. Samo zawarcie umowy ramowej między kontrahentami nie przesądza o uznaniu sprzedaży za ciągłą, i to nawet jeżeli z tej umowy wynikać będzie zobowiązanie do dokonywania stałych dostaw towarów. Zdaniem Organu obowiązek podatkowy zawsze powstanie z chwilą dokonania konkretnej dostawy.

Korzystnie rozstrzygnięta dla podatnika sprawa miała swój początek we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, sporządzonego przez naszą Kancelarię. W toku całego postępowania podatnika reprezentował doradca podatkowy Tomasz Jeliński.

Wyrok jest prawomocny.

Źródło: wyrok NSA z dnia 4 sierpnia 2020 roku, sygn. akt: I FSK 1848/17;

 

Jednocześnie, zachęcamy do zapoznania się z krótkim artykułem na temat sprawy, opublikowanym w Dzienniku Gazecie Prawnej z dnia 6 sierpnia 2020 roku, s. B3.

 

Publikacja