Strona główna Blog Pracodawco, uważaj na kolejne nowelizacje!

Pracodawco, uważaj na kolejne nowelizacje!Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy najnowsze nowelizacje przepisów, z którymi powinni zapoznać się wszyscy polscy pracodawcy. Ustawy regulujące niżej wymienione kwestie oczekują na podpis Prezydenta RP.

  1. Zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – w okresie od 1 lipca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. podstawą odpisu na ZFŚS ma być przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2021 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, tj. kwota 5104,90 zł. Oznacza to, że przy założeniu stosowania przez pracodawcę ustawowej wysokości odpisu (37,5%), odpis wzrośnie do 1914,34 zł.
  1. Wyłączenie z płacy minimalnej dodatku za szczególne warunki pracyod 1 stycznia 2024 roku do płacy minimalnej nie będzie można już wliczać dodatku do wynagrodzenia z tytułu wykonywania pracy w warunkach szczególnie uciążliwych lub szczególnie szkodliwych dla zdrowia, pracy związanej z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym lub pracy szczególnie niebezpiecznej. Do tej pory przy obliczaniu wysokości płacy minimalnej nie można było uwzględniać:

a) nagrody jubileuszowej,
b) odpraw pieniężnych w związku z przejściem na emeryturę lub rentę,
c) wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
d) dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej,
e) dodatku za staż pracy.

Wymieniona lista została rozszerzona o dodatek za szczególne warunki pracy i to niezależnie od tego, czy dodatek ten jest przyznawany pracownikom na podstawie przepisów prawa, czy na podstawie przepisów aktów wewnątrzzakładowych lub samej umowy o pracę.

  1. Obowiązek dalszego zatrudniania zwolnionego pracownika w trakcie procesu z odwołania od rozwiązania umowy o pracę – dotychczas było tak, że jeśli sąd I instancji uznał wypowiedzenie umowy o pracę za bezskuteczne albo przywrócił pracownika do pracy, sąd mógł (fakultatywnie) nałożyć w wyroku na pracodawcę obowiązek dalszego zatrudniania pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po nowelizacji sąd nie będzie miał wyboru – jeśli pracownik złoży w tym przedmiocie wniosek, sąd w ww. wyroku będzie musiał nałożyć na pracodawcę obowiązek dalszego zatrudniania pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Wejście w życie: 30 dni od ogłoszenia nowelizacji (ogłoszenie jeszcze nie nastąpiło, ustawa czeka na podpis Prezydenta).
  1. Większa ochrona pracowników szczególnie chronionych – w procesach z odwołania pracownika szczególnie chronionego od wręczonego mu oświadczenia w przedmiocie rozwiązania stosunku pracy, sąd na wniosek takiego pracownika, złożony na każdym etapie postępowania, będzie musiał nakazać pracodawcy dalsze zatrudnianie tego pracownika do czasu zakończenia postępowania. Przymusu tego nie będzie tylko wówczas, gdy żądanie i twierdzenia pracownika będą w sposób oczywisty bezzasadne. Mówiąc o pracownikach szczególnie chronionych mamy na myśli wszystkie ich grupy, tj. m.in.: pracownicy w wieku przedemerytalnym, kobiety w ciąży, rodzice na urlopach (macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim, wychowawczym), szefowie związków zawodowych. Wejście w życie: 30 dni od ogłoszenia nowelizacji (ogłoszenie jeszcze nie nastąpiło, ustawa czeka na podpis Prezydenta).

W dalszych wpisach będziemy informować, co zmieni się w zakresie rozliczania kierowców międzynarodowych oraz czasie pracy kierowców.