Strona główna Blog Odwołanie stanu epidemii

Odwołanie stanu epidemiiW związku z odwołaniem stanu epidemii na obszarze Polski z dniem 16.05.2022 r., zakończeniu ulegnie możliwość korzystania z wielu ulg i preferencji podatkowych wprowadzonych przez tarcze antykryzysowe. W niektórych przypadkach ulgi i preferencje zostaną utrzymane również w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego.

Ulga lub preferencja Zakres Koniec stosowania ulgi Sposób rozliczenia po zakończeniu stosowania ulg

Podwyższenie limitów niektórych zwolnień z PIT

Cz. 1

Wyższe limity zwolnień przedmiotowych dla:

1)       Zapomóg wypłacanych przez związki zawodowe ich członkom – do wysokości nieprzekraczającej 3000 zł (art. 21 ust. 1 pkt 9a PITU),

2)       zapomóg otrzymanych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych czy długotrwałej choroby lub śmierci wypłacanych przez podmioty inne niż związki zawodowe – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 10.000 zł (art. 21 ust. 1 pkt 26 lit. b PITU),

 

31.12.2022 r.,

 

 

1) W zakresie zapomóg wypłacanych przez związki zawodowe ich członkom – zastosowanie będzie miał limit kwotowy do 1000 zł w danym roku podatkowym;

 

2) W zakresie zapomóg otrzymanych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych czy długotrwałej choroby lub śmierci wypłacanych przez podmioty inne niż związki zawodowe – zastosowanie będzie miał limit kwotowy do 6000 zł w danym roku podatkowym.

Podwyższenie limitów niektórych zwolnień z PIT

Cz.2

Wyższe limity zwolnień przedmiotowych dla:

1)       świadczeń otrzymanych przez pracownika z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2000 zł (art. 21 ust. 1 pkt 67 PITU),

2)       dopłat do wypoczynku z innych źródeł niż z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3000 zł (art. 21 ust. 1 pkt 78 lit. b PITU).

 

31.12.2023 r.

1) W zakresie świadczeń otrzymanych przez pracownika z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – zastosowanie będzie miał limit kwotowy do 1000 zł w danym roku podatkowym;

 

2) W zakresie dopłat do wypoczynku z innych źródeł niż z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – zastosowanie będzie miał limit kwotowy do 2000 zł w danym roku podatkowym.

Darowizny przekazywane na przeciwdziałanie pandemii Możliwość odliczania kwot darowizn przekazywanych na cele związane z przeciwdziałaniem pandemii koronawirusa od:

1) podstawy obliczenia PIT (zarówno według skali podatkowej, przy zastosowaniu podatku liniowego, jak i w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych) lub zaliczki na ten podatek,

2) podstawy obliczenia CIT lub zaliczki na ten podatek.

 

31.05.2022 r. Możliwość odliczenia darowizn na zasadach ogólnych, tj. darowizn dokonanych na rzecz organizacji zajmujących się działalnością pożytku publicznego.
Podatek od przychodów z budynków Z podatku zostały zwolnione przychody za okres od 1.01.2021 r. do końca miesiąca, w którym stan epidemii został odwołany 31.05.2022 r.

Od czerwca br. będzie trzeba na nowo kalkulować tzw. podatek od przychodów z budynków, które:

1) stanowią własność albo współwłasność podatnika,

2) są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej przez podatnika,

3) zostały oddane w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze,

4) są położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Powyższe dotyczy zarówno podatku od osób fizycznych (art. 30g PITU), jak i prawnych (art. 24b CITU)

Jednorazowa amortyzacja środków trwałych nabywanych do wytwarzania towarów związanych z przeciwdziałaniem pandemii koronawirusa Możliwość dokonywania jednorazowo odpisów amortyzacyjnych środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 31.05.2022 r. Brak możliwości stosowania tych rozwiązań
Ulga B+R Możliwość odliczenia od podstawy obliczenia zaliczki na podatek dochodowy kosztów ponoszonych na działalność badawczo-rozwojową, której celem jest opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19.

– podatnicy CIT: maj 2022 r.

– podatnicy PIT: do końca 2022 r.

Możliwość  zastosowania dopiero w rozliczeniu rocznym
IP BOX Możliwości stosowania stawki 5% przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy przez podatników, którzy osiągali dochody z praw własności intelektualnej wykorzystywanych do przeciwdziałania COVID-19.

– podatnicy CIT: maj 2022 r.

– podatnicy PIT: do końca 2022 r.

Możliwość   zastosowania dopiero w rozliczeniu rocznym
Ulga na złe długi 1.       Możliwość zmniejszenia podstawy opodatkowania przez wierzyciela, gdy opóźniane w zapłacie należności wynosi 30 dni;

2.       Zwolnienie dłużnika z obowiązku zwiększenia podstawy opodatkowania, gdy dłużnik spóźnia się z zapłatą 90 dni.

 

 

31.12.2022 r.

Obliczając kwotę podatku dochodowego:

1)    Sprzedawca może pomniejszyć podstawę o zaliczaną do przychodów wartość należności, która nie została opłacona w terminie 90 dni, licząc od dnia upływu daty płatności wskazanej na fakturze (rachunku) lub umowie – w przypadku sprzedawcy,

2)       Nabywca zwiększa podstawę opodatkowania o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość zobowiązania, które nie zostało uregulowane w terminie 90 dni, licząc od dnia upływu daty płatności wskazanej na fakturze (rachunku) lub umowie.

 

Darowizny sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych Możliwość pomniejszenia podstawy podatku dochodowego o wartość darowizn rzeczowych w formie laptopów i tabletów przekazanych organom prowadzącym placówki oświatowe oraz innym organizacjom z przeznaczeniem na cele oświatowe. 31.05.2022 r. Możliwość odliczenia darowizn na zasadach ogólnych, tj. darowizn dokonanych na rzecz organizacji zajmujących się działalnością pożytku publicznego.
Biała lista podatników VAT Wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu płatności na rachunek spoza tzw. białej listy przedłuża się do 14 dni od dnia zlecenia przelewu. Preferencje nadal obowiązują w związku z utrzymaniem stanu zagrożenia epidemicznego. ———————————————
Interpretacje indywidualne. Termin na wydanie interpretacji indywidualnej został wydłużony z 3 do 6 miesięcy. Nadal obowiązuje w związku z utrzymaniem stanu zagrożenia epidemicznego. ———————————————
Raportowanie schematów podatkowych (MDR) Terminy przekazywania informacji o krajowych schematach podatkowych nie rozpoczynają się a rozpoczęte podlegają zawieszeniu w okresie od 31.03.2020 r. do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego. Terminy nadal są zawieszone.

Do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego nie trzeba raportować krajowych schematów podatkowych (MDR);

Certyfikat rezydencji Możliwość posługiwania się:

– certyfikatem rezydencji podatnika obejmującym 2019 r. lub 2020 r. oraz oświadczenie podatnika co do aktualności danych w nim zawartych,

– certyfikatem rezydencji niezawierającym okresu ważności, jeżeli okres kolejnych dwunastu miesięcy od jego wydania upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19,

– kopią certyfikatu rezydencji, jeżeli informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym.

Preferencje nadal obowiązują w związku z utrzymaniem stanu zagrożenia epidemicznego. ——————–