Strona główna Blog Ochrona zwolnionych pracowników

Ochrona zwolnionych pracownikówPoprzez zmianę kodeksu postępowania cywilnego, która weszła w życie 22 września tego roku, zwiększona została ochrona zwolnionych pracowników. Poprzez nowelizację zmieniony został art. 4772 § 2 oraz dodano art. 7555 kpc.

Obecnie, jeśli pracownik złoży odpowiedni wniosek, sąd zobowiązany jest nałożyć na pracodawcę obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika w wyroku, w którym stwierdza wypowiedzenie za bezskuteczne. Dotychczas sąd mógł zadecydować, czy uwzględni wniosek pracownika.

Ponadto pracownikom podlegającym szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem, domagającym się uznania wypowiedzenia za bezskuteczne, sąd udzieli zabezpieczenia w postaci nakazu dalszego zatrudnienia do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, o ile tylko złożą taki wniosek w dowolnym momencie postępowania. Warunkiem będzie jedynie uprawdopodobnienie roszczenia. W sytuacji oczywistej bezzasadności sąd może odmówić udzielenia zabezpieczenia.

Uchylenie postanowienia o zabezpieczeniu w takiej sytuacji będzie możliwe, jeśli pracodawca wykaże że po udzieleniu zabezpieczenia wystąpiły przesłanki z art. 52 § 1 k.p., tj. ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, popełnienie przestępstwa uniemożliwiającego dalsze zatrudnienie na zajmowanym stanowisku lub zawiniona utrata przez pracownika uprawnień koniecznych na zajmowanym stanowisku.