Strona główna Blog Nowe ułatwienie w podatku pobieranym u źródła (WHT)

Nowe ułatwienie w podatku pobieranym u źródła (WHT)Informujemy, że dzisiaj, tj. 31 sierpnia 2022 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia niektórych terminów wykonywania przez płatników obowiązków w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego. Wprowadzona zmiana przedłuża termin ważności oświadczenia płatnika związanego z preferencjami w zakresie poboru podatku u źródła, czyli termin, w którym płatnik na podstawie złożonego oświadczenia może nie stosować art. 26 ust. 2e ustawy o CIT (art. 41 ust. 12 ustawy o PIT).

 

Historyczny rys mechanizmu poboru podatku u źródła

Od dnia 1 stycznia 2019 roku obowiązuje nowy mechanizm poboru podatku u źródła dla płatności dokonywanych na rzecz podatnika, których wartość w danym roku podatkowym przekroczyła kwotę 2 000 000 zł. Po przekroczeniu tej kwoty płatnik na podstawie art. 26 ust. 2e ustawy o CIT lub art. 41 ust. 12 ustawy o PIT ma obowiązek pobrać od nadwyżki ponad tę kwotę podatek – bez możliwości stosowania preferencji wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i przepisów szczególnych (mechanizm pay & refund lub MPR).

Przepisy podatkowe przewidują dwa wyjątki od obowiązku stosowania MPR. Są to opinia o stosowaniu preferencji, o której mowa w art. 26b ustawy o CIT i art. 41d ustawy o PIT oraz oświadczenie płatnika, o którym mowa w art. 26 ust. 7a ustawy o CIT i art. 41 ust. 15 ustawy o PIT.

Zgodnie z przepisami art. 26 ust. 7c ustawy o CIT i art. 41 ust. 15 ustawy o PIT płatnik – przed dniem 1 stycznia 2022 r. – mógł złożyć oświadczenie („oświadczenie pierwotne”) najpóźniej w dniu dokonania wypłaty należności na rzecz podatnika. W dalszej kolejności płatnik, który złożył oświadczenie w tym terminie, a następnie dokonywał dalszych płatności na rzecz danego podatnika mógł nie stosować mechanizmu pay & refund do upływu drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono to oświadczenie (art. 26 ust. 7f ustawy o CIT i art. 41 ust. 20 ustawy o PIT).

Następnie płatnik w terminie do 7. dnia miesiąca następującego po upływie tego okresu powinien był złożyć oświadczenie następcze, o którym mowa w art. 26 ust. 7f ustawy o CIT i art. 41 ust. 21 ustawy o PIT. Oznaczało to, że płatnik mógł składać oświadczenie pierwotne i następcze więcej niż raz w ciągu roku podatkowego.

Po zmianach wprowadzonych 1 stycznia 2022 roku termin na złożenie oświadczenia pierwotnego upływa w terminie wpłaty podatku za miesiąc, w którym doszło do przekroczenia kwoty 2 000 000 zł. Ówczesnym zmianom nie uległ natomiast ustalony w art. 26 ust. 7f ustawy o CIT i art. 41 ust. 20  ustawy o PIT okres, przez który płatnik mógł stosować preferencje w przypadku dalszych wypłat dla danego podatnika na podstawie oświadczenia pierwotnego, ani termin na złożenie oświadczenia następczego (art. 26 ust. 7g ustawy o CIT i art. 41 ust. 21 ustawy o PIT).

 

Ważność oświadczenia płatnika od 31 sierpnia 2022 roku

Z dniem 31 sierpnia 2022 roku przedłużono terminy przewidziane w przepisach art. 26 ust. 7f i 7g ustawy o CIT i art. 41 ust. 20 i 21 ustawy o PIT.

Jako pierwszy został przedłużony termin ważności oświadczenia pierwotnego – do ostatniego dnia roku podatkowego płatnika. Oznacza to zatem, że płatnicy, którzy w 2022 roku złożyli lub złożą oświadczenie pierwotne w terminie wskazanym w art. 26 ust. 7c ustawy o CIT i art. 41 ust. 17 ustawy o PIT, będą mogli na jego podstawie nie stosować MPR aż do ostatniego dnia roku podatkowego – i co ważne – zarówno takiego, który zakończył się w 2022 r., jak i takiego, który zakończy się dopiero po 2022 r. Przedłużenie terminu znajdzie zastosowanie do tych oświadczeń, które zostały złożone w terminie i których ważność na dzień 31 sierpnia 2022 roku nie wygasła. Warto nadmienić, że wobec oświadczeń, co do których upłynął już termin wynikający z art. 26 ust. 7f ustawy o CIT i art. 41 ust. 20 ustawy o PIT, planowane są kolejne zmiany ustawowe, które według prognoz mają wejść w życie 1 stycznia 2023 roku ze skutkiem wstecznym od 1 stycznia 2022 roku.

Druga zmiana objęła przedłużenie terminu do złożenia oświadczenia następczego (art. 26 ust. 7g ustawy o CIT i art. 41 ust. 21 ustawy o PIT) – do ostatniego dnia miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego płatnika.

***

Z uwagi na okres ważności oświadczenia pierwotnego i wejście zmian w życie od 31 sierpnia 2022 roku, z dobrodziejstwa zmiany skorzystają ci płatnicy, którzy złożyli lub złożą oświadczenie pierwotne po 31 maja 2022 roku.