Strona główna Blog Koronawirus – ograniczenia w przemieszczaniu się obowiązujące od 25 marca 2020 r.

Koronawirus – ograniczenia w przemieszczaniu się obowiązujące od 25 marca 2020 r.24 marca 2020 r. wieczorem w Dzienniku Ustaw (poz. 522) pojawiło się rozporządzenie legalizujące nowe ograniczenia w przemieszczaniu się.

Zgodnie z treścią rozporządzenia, co do zasady, w okresie od 25 marca 2020 roku do 11 kwietnia 2020 roku, zakazane jest wychodzenie z domu. Rozporządzenie przewiduje jednak cztery wyjątki. Zakaz przemieszczania się nie obejmuje wyjść w celu:

  1. wykonywania czynności zawodowych, zadań służbowych (szeroko rozumiane: umowa o pracę, umowy cywilnoprawne) lub pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzenia działalności rolniczej, prac w gospodarstwie rolnym oraz zakupu towarów i usług z tym związanych; nadal możliwe będzie np. wydawanie posiłków na wynos przez restauracje;
  2. zaspokajania niezbędnych potrzeb własnych, osób najbliższych oraz osób najbliższych osobie pozostającej z nami we wspólnym pożyciu, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, oraz zakupu towarów i usług; jak wskazuje Ministerstwo Zdrowia, do kategorii niezbędnych potrzeb można zaliczyć spacer czy wyjście do lasu, ale z zachowaniem ograniczeń odległości oraz limitu przemieszczających się osób; ograniczenia dotyczą natomiast placów zabaw, które są miejscem gromadzenia się różnych osób, a tym samym wysokiego ryzyka zakażenia;
  3. wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu;
  4. sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.

Wskazujemy jednocześnie, że osobą najbliższą w rozumieniu rozporządzenia będzie: małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu. Dookreślamy, że wstępni i zstępni to rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki itd. Powinowaci to rodzina małżonka (jego rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki).

Przemieszczanie się z innymi osobami

W przypadku przemieszczania się pieszo, jednocześnie mogą poruszać się dwie osoby w odległości co najmniej 1,5 m od siebie. Wyjątkiem są wyjścia z osobami najbliższymi (w rozumieniu jak wyżej) – tutaj ograniczenia liczebne i odległościowe nie obowiązują.

W przypadku przemieszczania się środkami publicznego transportu zbiorowego, w tym samym czasie może nimi podróżować nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących.

Zgromadzenia

W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazane jest organizowanie jakichkolwiek zgromadzeń, w tym zgromadzeń organizowanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych oraz imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju. Wyjątkiem od zakazu, będą spotkania z osobami najbliższymi (w rozumieniu jak wyżej) lub z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje się we wspólnym pożyciu.

Zakaz nie obejmuje również spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych.

Zawodowe przekraczanie granicy

Nowością jest również wprowadzenie od dnia 27 marca b.r. rozwiązania, według którego po przekroczeniu granicy państwa w ramach wykonywania czynności zawodowych (zarówno w Polsce, jak i w państwie sąsiednim), można na swój wniosek otrzymać od sanepidu zaświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny.

Sprzedaż medycznych środków ochronnych za granicę

Od 26 marca b.r. zmieni się termin na powiadomienie wojewody o zamiarze wywozu lub sprzedaży za granicę medycznych środków ochronnych, takich jak: kombinezony, maseczki, rękawiczki, gogle. Do tej pory przedsiębiorca miał obowiązek powiadomienia wojewody co najmniej 24 godziny przed wywozem. Zgodnie z nowym przepisem, zawiadomienie będzie musiało zostać skierowane co najmniej 36 godzin przed wywozem.

 Zakłady pracy

Ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą zakładów pracy. Należy jednak stosować w nich szczególnie ostre zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania odległości pracowników, środków dezynfekcji.

Jak podaje Ministerstwo Zdrowia, w przypadku ewentualnej kontroli pracownika w drodze do pracy lub z pracy, powinien on poinformować funkcjonariuszy o celu podróży (czy jedzie do pracy, czy z niej wraca), a także o miejscu wykonywania obowiązków zawodowych. Choć nie wskazuje się na konieczność posiadania zaświadczenia o miejscu pracy, my podtrzymujemy swoje zalecenie w tym przedmiocie. Jak bowiem wypowiedział się rzecznik Komendy Głównej Policji, jeżeli policja zatrzyma kogoś w miejscu odległym od miejsca zamieszkania i poweźmie w wątpliwość, czy dana osoba faktycznie przemieszcza się w ramach wykonywanych obowiązków zawodowych, będzie mogła sporządzić wniosek o ukaranie i ewentualne wątpliwości rozstrzygnie sąd. Aby zminimalizować ryzyko takich zdarzeń, warto zatem mieć dowód na poparcie swojego twierdzenia o oddalonym miejscu pracy.

Kult religijny

Rozporządzenie zmniejsza również dopuszczalną liczbę uczestników obrzędów religijnych. Do tej pory ich liczba określona była na poziomie 50 osób (wliczając w to wiernych i prowadzących obrzęd) wewnątrz i na zewnątrz budynku. Od 25 marca 2020 roku do 11 kwietnia 2020 roku liczba uczestników nie będzie mogła przekroczyć pięciu osób (nie wliczając w to prowadzących obrzęd lub w przypadku pogrzebu – pracowników zakładu pogrzebowego). Od 12 kwietnia do odwołania liczba uczestników wróci do 50 osób (wliczając prowadzących obrzęd i pracowników zakładu pogrzebowego).

Za złamanie zakazu grozi mandat – do 5 tysięcy złotych.