Strona główna Blog Kolejne odroczenie pełnego wejścia w życie przepisów o podatku CIT pobieranym u źródła (art. 26 ust. 2e CITU)

Kolejne odroczenie pełnego wejścia w życie przepisów o podatku CIT pobieranym u źródła (art. 26 ust. 2e CITU)Z uwagi na planowaną nowelizację przepisów w zakresie poboru podatku u źródła, której wejście w życie planowane jest na 3. kwartał roku 2020, 9 grudnia na stronach rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia, które ma na celu odroczyć (w ustalonym zakresie) stosowanie art. 26 ust 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CITU) do momentu wejścia w życie wspomnianej nowelizacji.

Dodatkowym powodem wydania rozporządzenia jest potrzeba rozszerzenia wyłączenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy na przypadki wypłat należności z tytułu odsetek lub dyskonta od obligacji oferowanych przez Skarb Państwa oraz Bank Gospodarstwa Krajowego nie tylko na rynkach zagranicznych, lecz również na rynkach krajowych.

Zgodnie z ww. projektem rozporządzenia art. 26 ust. 2e CITU miałby być stosowany od 1 lipca 2020 r. Do tego czasu zastosowanie znajdować będą takie same zasady poboru podatku pobieranego u źródła jak przez cały rok 2019, z wyjątkiem należności, które zostały wspomniane w poprzednim ustępie tej informacji.