Strona główna Aktualności i artykuły Jak zmobilizować kontrahenta do zapłaty ?

Jak zmobilizować kontrahenta do zapłaty ?Czasami dzieje się tak, że po wykonaniu umowy nasz kontrahent nie chce nam zapłacić. I jest w tym swoim działaniu (a właściwie zaniechaniu) uporczywy.

Jednym z instrumentów mających na celu zmobilizowanie takiego dłużnika do zapłaty – jeśli nie chcemy sięgać do procedur sądowych –  jest możliwość wpisania go na listę Krajowego Rejestru Dłużników.

Instrument ten reguluje ustawa z 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Obecnie w Polsce działają następujące biura informacji gospodarczej:

– BIG InfoMonitor S.A.
– Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
– Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
– ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

Aby dokonać wpisu niepłacącego kontrahenta do któregoś z rejestrów, wierzyciel musi zawrzeć płatną umowę z jednym z wyżej wymienionych biur.

Do rejestru nie można jednak wpisać każdego zobowiązania.

W przypadku zobowiązania dłużnika niebędącego konsumentem musi ono spełniać łącznie następujące warunki:

  • zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym, w szczególności z tytułu umowy związanej z wykonywaniem działalności gospodarczej,
  • łączna kwota wymagalnych zobowiązań dłużnika niebędącego konsumentem wobec wierzyciela wynosi co najmniej 500,00 zł oraz są one wymagalne od co najmniej 30 dni,
  • upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez wierzyciela listem poleconym albo doręczenia temu dłużnikowi do rąk własnych, na adres siedziby dłużnika lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej albo na adres do doręczeń elektronicznych, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura.

Czy wpisanie dłużnika na listę Krajowego Rejestru Dłużników jest skutecznym instrumentem mobilizującym kontrahenta do zapłaty? To zależy.

Wpis na listę dłużników może mieć skutki biznesowe dla niepłacącego kontrahenta. Po pierwsze, inny przedsiębiorca może nie podjąć z nim współpracy jeśli poweźmie informację co do tego, że kontrahent ten jest nieterminowym płatnikiem. Po drugie, niepłacący kontrahent może mieć problemy chcąc zaciągnąć zobowiązanie finansowe niezbędne do prowadzenia przez niego działalności gospodarczej.  Bank może odmówić takiemu podmiotowi kredytu lub leasingu albo będzie on miał gorszą pozycję biznesową, bo np. ubezpieczyciel wprawdzie zawrze z nim umowę ubezpieczenia, ale na zdecydowanie gorszych warunkach. Z danych wpisanych do Krajowego Rejestru Długów korzystają bowiem przede wszystkim banki, firmy pożyczkowe czy ubezpieczyciele. Prowadzenie biznesu, a zwłaszcza jego rozwijanie, z pominięciem powyższych instytucji jest niemal niemożliwe.

W zależności zatem od sytuacji i profilu działalności danego niepłacącego kontrahenta skutki wpisania go do rejestru dłużników mogą być dla niego dotkliwe i skutecznie mobilizujące do zapłaty.

Dla wierzyciela z kolei korzyści wpisu do Krajowego Rejestru Dłużników mogą być bardzo wymierne. Po pierwsze, koszty dochodzenia należności za pośrednictwem tej instytucji mogą być znacznie niższe niż koszty postępowania sądowego czy egzekucyjnego. Po drugie, szybkość procedury wpisania dłużnika na listę w porównaniu do procedury sądowej jest wręcz nie do porównania. Postępowania sądowe mogą ciągnąć się latami, a wpis do rejestru może zająć z kolei tylko kilka miesięcy.

Z informacji wskazanej na stronie internetowej Krajowego Rejestru Długów wynika, że aż 53% dłużników zalegających z płatnościami nie dłużej niż rok, spłaca dług już po samym otrzymaniu ostrzeżenia o możliwości dopisania do rejestru.

Można zatem śmiało powiedzieć, że instytucja Krajowego Rejestru Dłużników może być bardzo skutecznym instrumentem w mobilizowaniu kontrahenta do zapłaty.

Więcej informacji na temat wpisywania dłużników na listę można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych biur informacji gospodarczej, tj.:

https://www.big.pl/
https://kbig.pl/
https://krd.pl/
https://erif.pl/