Strona główna Blog Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych już od 13 października 2019 r.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych już od 13 października 2019 r.Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z marca 2018 r., która implementuje dyrektywę UE 2015/849, 13 października 2019 r. powstanie Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Podstawową zmianą, wprowadzoną przez ustawę jest rozszerzenie pojęcia „beneficjenta rzeczywistego”. Ustawa definiuje ją jako osobę fizyczną lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna.

W praktyce oznacza to, że każda spółka wpisana do KRS, zobowiązana będzie zgłosić do rejestru swojego beneficjenta rzeczywistego, czyli osobę fizyczną, która sprawuje bezpośredni lub pośredni nadzór nad spółką.  W przypadku spółek z o.o. będą to osoby posiadające bezpośrednio lub pośrednio więcej niż 25 % udziałów lub głosów w spółce.  Jeżeli nie można dokonać ustaleń we wskazany sposób, za beneficjenta rzeczywistego uznaje się osoby na wyższych stanowiskach kierowniczych w spółkach.

Zgłoszenia do rejestru w formie elektronicznej może dokonać osoba reprezentująca spółkę.  Oprócz wskazania kto jest beneficjentem rzeczywistym (poprzez podanie jego danych identyfikacyjnych takich jak PESEL, państwo zamieszkania), w zgłoszeniu powinny znaleźć się informacje umożliwiające identyfikację spółki (nazwa, forma organizacji, siedziba, NIP, KRS), a także dane na temat wielkości i charakteru udziału lub uprawnień przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu. Ewentualną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez podanie nieprawdziwych danych ponosi osoba zgłaszająca.

Zgłoszenia będzie można dokonać przez stronę internetową, dedykowaną Centralnemu Rejestrowi Beneficjentów Rzeczywistych. Termin na zgłoszenie wynosi 6 miesięcy od wejścia w życie przepisów dotyczących rejestru, czyli od 13 października 2019 r. Ostateczny termin na dokonanie zgłoszenia w rejestrze to 13 kwietnia 2020 r. Warto dokonać zgłoszenia jak najszybciej, ponieważ za niewykonanie ustawowego obowiązku w terminie może zostać nałożona na spółkę kara w wysokości do 1 000 000 złotych.

Należy podkreślić, że na spółce będzie ciążył również obowiązek zgłoszenia zmiany beneficjenta rzeczywistego, w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany.