Strona główna Blog BDO – kogo dotyczy obowiązek rejestracji?

BDO – kogo dotyczy obowiązek rejestracji?Informacje ogólne

Rejestr BDO stanowi część bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. BDO pozwala na gromadzenie i zarządzanie informacjami, które dotyczą gospodarki odpadami i ma zapewnić elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych.

Choć rejestr BDO działa od 1 stycznia 2018 r., dopiero dzisiaj pojawiły się wątpliwości co do tego, kto powinien wpisać się do rejestru. Ma to związek z faktem, że od 1 stycznia 2020 r. przedsiębiorcy wpisani do rejestru będą prowadzić w nim ewidencję i sprawozdawczość odpadów.

 

Zakres podmiotowy BDO

Co do zasady, obowiązek rejestracji spoczywa na podmiotach, wymienionych w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (dalej jako: Ustawa). Decydujące dla określenia istnienia obowiązku rejestracji dla danego podmiotu będzie zbadanie zarówno obszaru, na którym podmiot ten prowadzi działalność, jak i zakresu prowadzonej działalności.

Do listy obszarów oraz zakresów prowadzonej działalności, obarczonych obowiązkiem rejestracji Ustawa zalicza w szczególności:

 1. oleje, preparaty smarowe, opony pneumatyczne
  1. wprowadzanie produktów na terytorium kraju (oleje, preparaty smarowe, opony pneumatyczne);
  2. recykling odpadów powstałych z produktów (oleje, preparaty smarowe opony pneumatyczne);
  3. odzysk odpadów powstałych z produktów (oleje, preparaty smarowe, opony pneumatyczne);
  4. eksport oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi;
  5. organizacje odzysku;
 2. pojazdy (z wyłączeniem pojazdów historycznych)
  1. wprowadzanie pojazdów po raz pierwszy na terytorium kraju;
  2. punkt zbierania pojazdów;
  3. stacja demontażu;
  4. strzępiarka;
 3. sprzęt elektryczny lub elektroniczny
  1. wprowadzanie sprzętu po raz pierwszy na terytorium kraju lub autoryzowani przedstawiciele;
  2. zbiórka zużytego sprzętu;
  3. zakład przetwarzania;
  4. działalność w zakresie recyklingu;
  5. działalność w zakresie procesów odzysku innych niż recykling;
  6. organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
 4. baterie lub akumulatory
  1. wprowadzanie po raz pierwszy na terytorium kraju baterii lub akumulatorów;
  2. zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów;
  3. podmiot pośredniczący;
 5. opakowania, odpady opakowaniowe lub produkty w opakowaniach
  1. organizacje odzysku opakowań;
  2. eksport odpadów opakowaniowych lub/oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa odpadów opakowaniowych;
  3. wytwarzanie, eksport, import opakowań lub ich wewnątrzwspólnotowe nabycie lub dostawa;
  4. recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych;
  5. wprowadzanie po raz pierwszy na terytorium kraju produktów w opakowaniach;
  6. eksport produktów w opakowaniach lub/oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa produktów w opakowaniach;
  7. organizacja samorządu gospodarczego;
 6. transport odpadów
  1. transport odpadów;
  2. działalność w zakresie obrotu odpadami;
 7. wytwarzanie odpadów bez pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego.

 

Zwolnienia od obowiązku rejestracji w BDO

Trzeba zwrócić uwagę, że dla wybranych podmiotów ustawodawca przewidział zwolnienie od obowiązku rejestracji w BDO. Zgodnie z Ustawą i rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (dalej jako: Rozporządzenie), nie muszą dokonywać wpisu do rejestru BDO:

 1. osoba fizyczna oraz jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą, która wykorzystuje odpady na potrzeby własne,
 2. podmiot mający ziemię, na której są stosowane komunalne osady ściekowe do:
  1. uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,
  2. uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz,
  3. podmiot, który prowadzi nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych i odpadów w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, takich jak np. leki i opakowania po nich,
  4. transportujący wytworzone przez siebie odpady,
  5. rolnik, będący wytwórcą odpadów, gospodarujący na obszarze poniżej 75 ha.

Dodatkowo, z obowiązku uzyskania wpisu do Rejestru BDO są zwolnione:

 1. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub przedsiębiorcy, którzy w ramach prowadzonej działalności wytwarzają jedynie odpady o składzie i charakterze odpadów komunalnych i objęci są systemem odbioru odpadów komunalnych (np. drobne usługi, działalność administracyjno-biurowa, kancelarie prawne, kancelarie doradztwa podatkowego i biura rachunkowe),
 2. firmy produkcyjne i przemysłowe, które wytwarzają rodzaje odpadów wymienione w Rozporządzeniu, w ilościach nie większych niż wskazane w Rozporządzeniu. Chodzi m.in. odchody zwierzęce, odpady kory i korka, odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany, odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, drewno, szkło i tworzywa sztuczne.

Każdy przedsiębiorca, który podlega wpisowi do Rejestru BDO, musi uzyskać wpis przed rozpoczęciem działalności. W przeciwnym wypadku grozi mu administracyjna kara pieniężna w wysokości od 5000 zł do 1 mln zł oraz wymierzana przez sąd – kara aresztu albo grzywny.

 

Celem zasięgnięcia szczegółowych informacji m. in. odnośnie do procedury rejestracji, zachęcamy do zapoznania się z przewodnikiem udostępnionym na stronie internetowej: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/obowiazki-przedsiebiorcy/chce-wypelniac-obowiazki-srodowiskowe/proc_170-wpis-do-rejestru-bdo-podmioty-wprowadzajace-produkty-produkty-w-opakowaniach-i-gospodarujace-odpadami

Dodatkowo, w przypadku wątpliwości, czy są Państwo objęci obowiązkiem rejestracji w BDO, warto wypełnić interaktywny formularz udostępniony na stronie internetowej: https://bdo.mos.gov.pl/home/obowiazek_rejestracji/